Cesta ke grálu

Cesta ke grálu

Ráda bych vám spolu se svým duchovním doprovodem přiblížila příběh jednoho úseku mé životní cesty, který umožnil cestováním na posvátných místech v Irsku otevřít něco, co bylo pro život lidí na Zemi po tisíciletí uzavřeno a téměř zapomenuto.
Tuším, že mnoho událostí v mém životě co předcházely, byly jistou přípravou a pak i vedením, abych mohla objevit další část toho, co mohu otevírat a poskytnout spřízněným duším na cestě.
Můj zájem o kreslení, modelování a další výtvarné i řemeslné techniky byl už od dětství velmi silný. Absolvováním střední odborné školy i VŠ – uměleckoprůmyslové jsem notně posílila zručnost i toky inspirace. Netušila jsem ale, že dráha výtvarnice a malířky není tím jediným proudem naplňování mého života. Po dvaceti letech ilustrování knih vědeckonaučných se mi život změnil po operaci páteře –reakcí, protestem duše skrze tělo. To jsem ovšem tenkrát ještě takto nevnímala.
S potřebou si své tělo posílit a uzdravit, přišlo první zjištění, že jsem schopna cítit dlaněmi energii, tedy něco co nevidím, ale existuje tak jako vyzařování ze všeho kolem nás. Vše je projevem duchovní podstaty a je možné účinněji docílit změnu, umíme-li s tímto světem Ducha nejenom pracovat, ale taky komunikovat a s úctou spolupracovat. V průběhu posledních let jsem kromě četby duchovní literatury prošla cvičením jógy, čchi- kung, zenové meditace, léčení Pránou, Reiki, ezoterní školou a řadou dalších činností, cvičení, přednášek a setkání.
Docházela jsem ke zjištění a postupně se o něm sama přesvědčovala, že lineární kresba tvořená z propojení více tvarů,  je schopna se stát záznamem duchovního spojení. Duchovní spojení takto vzniklé posílá žádanou informaci v podobě energie převáděné tak přes tuto mediální schopnost člověka do tvarů  vzájemně se  prolínajících tak, aby mohla být přečtena jinak než rozumem, aby oslovila a třeba i nově otevřela linku, kterou se může domluvit a zapůsobit na některý z jemnohmotných obalů těla bytosti člověka. Po určité průpravě a kreslení tímto způsobem  mediální, automatické kresby, jsem se dostala k práci – namalování celého souboru karet : Bachova květová terapie v symbolech. Symboly Bachových esencí mě potom vedly k dalšímu zkoumání jak lze s nimi pracovat.

Stejně jako esence květu podaná jako lék na disharmonii v astrálních tělech, která působí informací své energie, byla zpracována skrytá informace symbolů z dob poatlantských, vrytá do kamenů, které přečkaly celé věky.

Každý z nás, kdo se ocitne na cestě odkrývání všech skrytých vrstev své osobnosti a posléze i duše, odemyká stále více informací – svých stop. Jemnější a pročištěná citlivost našeho vědomí reaguje na prostředí, s nimiž se dostává do kontaktu, do nichž je vedena a překvapeně objevuje další kořínky svého působení na zemi…. K tomuto pochopení mě dovedla má zkušenost. Pro přiblížení podnětu ke vzniku této řady karet, bych vám ráda vypověděla něco o cestování a duchovních kontaktech s nimi souvisejícími.
Vypravila jsem se na zájezd do Irska s celou skupinou podobně naladěných lidí – těch co přitahovala tato krajina plná posvátných míst druidské a předkeltské kultury. Mimořádná síla těchto míst pro kontakt s duchovním světem urychluje duchovní vývoj. Vyzývá současně tyto adepty, aby získané schopnosti a citlivost pro neviditelné vrstvy – dimenze krajiny, využili pro obnovu a očištění poškozených míst a lidí.

Newgrange a Knowth, mohylové stavby, o kterých jsem před tím nic nevěděla, na mne začaly silně působit jakmile jsem se v turistickém centru ocitla v muzejní expozici s kamenorytinami na obrazovkách. Tyto kresby mě vítaly jako svou starou známou a já jsem najednou bezpečně věděla, že jsem byla kdysi u jejich zrodu.
V Newgrange u vchodového kamene, který je krásně zdoben sestavou několika spirál, se mi opakovaně objevovala myšlenka, že kresba je sdělením, které tenkrát dávní tvůrci uměli přečíst a zároveň pro nás je to výzva k pochopení.

V Knowthu naše skupina obcházela od určitého místa,  celou stavbu a v krátké meditaci jsme se zastavili jen u některých „kamenorytin“podle toho, jak byl kdo, kterou rytinou na kamenech osloven. Zakončením této pouti, byla meditace u jednoho z menhirů, kde jsme věděli, že můžeme být poctěni navštěvou staroirských božstev. Skutečně jsem pocítila jak mým tělem projelo silné světlo, něco se mnou dělalo a objevil se tlak v krku.
Až poslední den výpravy, cestou autobusem jsem začala zkoumat pomocí virgule na co mě to upozorňuje. Vycházelo mi, že se mám symbolům vyrytých do jednotlivých kamenů a kamenných sestav věnovat a pokusit se přečíst sdělení, která nesou. Týkají se tématu transformace člověka a jeho duchovního rozvoje.
Vyšlo mi také, že pro tuto práci bude vhodné oslovit ještě další osoby, které by mi s tímto nelehkým úkolem mohly pomoci. A tak byl vyzván pan Kozák, který tuto práci usměrnil, výrazně rozvinul a jemuž bych tímto ráda poděkovala.

Začala jsem s jedním ze symbolů z Newgrange. Bylo to propojení tří spirál. Až po pečlivém a detailním překreslení jsem více pochopila „princip trojnosti“, o němž symbol vypovídá. Dvě spirály opačných směrů jsou jakoby v lůžku té třetí, která je s nimi takto spojena. Při meditaci, s tímto symbolem mě překvapilo, jak silně působil. Ve vizi ke mně přišla ženská bohyně, jejíž nohy srůstaly se zemí, měnily se v kořeny a hlava splývala s nebem.. Následující kresbu jsem si vybírala s tím, že mi může pomoci otevřít cestu k těm ostatním symbolům.  Byl to onen symbol z Knowthu, který otevíral i následnou práci s nimi – novou kresbou spojit jejich původní poslání s kvalitou duchovní přeměny, nutnou pro proměnu dnešního stavu člověka. Ve finálním uspořádání je to karta číslo 10. Meditace s touto původní kresbou, kterou tímto považuji za otevírající jakousi pomyslnou bránu pro celou práci s rytinami dávné kultury, mi potvrdila domněnku, že do kamenorytin dokázal tvůrce vtisknout kromě informace zaznamenávající nějaká pozorování či zjištění, také další úroveň – jejich hloubku napojování na duchovní sféry, kontakty na jejich božstva a tím tedy na toho nejvýše postaveného – Boha Otce.
Už tato první meditace měla zvláštní sílu a průběh. Sklánění a záklon hlavy, při nichž docházelo k jakési aktivaci třetího oka zažehnutím  světelného centra před čelem a druhého v zátylku, následné spojení se srdcem, kdy se v meditaci ve stoje tělo dostávalo do pravotočivé rotace. Brzy po této meditaci jsem pod vedením bohyně Danu měla vybrat osm symbolů a procítit je podobně. Zaznamenávala jsem si reakce popisem vjemů a pohybů, které to spouštělo a také automatickou kresbou průběh toků energií. Viz. Ukázka

Až v průběhu kreslení nového tvarového vyjádření původních kamenorytin, se mi po konzultaci s P. Kozákem, ujasnil počet celého souboru karet a možnost zařadit do tohoto posledního celkového počtu (16-ti karet ) ty, které  nesly potřebná sdělení. Tento celek byl už v této fázi rozčleněn na 12 karet postupu na meditační cestě a čtyř karet přídavných podle potřeby . Teprve až bylo všech dvanáct kreseb základní řady karet nakresleno a následně také psychotronicky prověřeno včetně barevnosti panem Kozákem, umožnilo to jejich uspořádání v určitém pořadí podle jejich zaměření a působení.

Karty jsem potom malovala jako olejomalbu na šepsovaném papíře s tím, že kresba byla posílena ještě barevným tokem v takovém rozvržení, aby to kresbu v účinku doplňovalo.

Celek dvanácti karet představující cestu, postup od pochopení svého postavení v Universu – prostředí světa hmotného prolnutého s duchovním, ke sférám a kvalitám různých duchovních úrovní až za hranici hradu Grálu, je doplněn čtyřmi kartami pomocnými, které mají tato zaměření:
A Harmonizace mužského a ženského principu
B Procítění sebe jako součásti Trojice, totiž jako dítěte
C Chci vejít za bránu, překročit hranici
D Zbavení negací, záporných emocí
Je možné vybrat jednu z nich při určitém zastavení v postupu, např. když je třeba něco více pochopit či uvolnit. Po dni meditace s ní lze pokračovat v cestě až ke dvanácté, k té nejvyšší harmonii připravené pro člověka – energii GRÁLU.

Toto doporučené použití  meditačních karet, je tím základním. Znamená to postupnou meditační práci s každou kartou zvlášť a tak rychle jak je pro meditujícího příjemné a snesitelné. Další možností práce s nimi je výběr jedné až tří karet na svou životní situaci, na své psychické rozpoložení, či na téma, které aktuálně řešíte. Nejlépe když si je rozložíte rubem vzhůru a přejíždíte rukou nad nimi tak, že pocítíte jejich vyzařování.  Vybrané karty vypovídají nejen popisem obsahu karty, ale také tím, co jsou schopny svým vyzařováním otevřít .

Přeji Vám tímto mnoho zajímavých a příjemných duchovních prožitků s kartami a světem, do kterého Vám umožní nahlédnout. S láskou
Jiřina Lockerová